Köteleket vontam toronytól toronyig, fűzéreket ablaktól ablakig:
aranyláncokat csillagtól csillagig, és táncolok.”
~Arthur Rimbaud~

Rudolf Steiner életművének utolsó állomása az euritmia mozgásművészetének kidolgozása volt. Vágyott egy gyógyító művészet létrehozására, amely magába foglalja szellemi tanításait.
Az euritmia impulzusa egyidőben született az antropomorf/organikus építészet ideájával Steiner életművében, és alapelveik közösek (a Dornach-i első Goetheanum épülete jött létre ebből az elvből, -lásd a fotókon. Az irányzat mifelénk ismert magyar képviselője Makovecz Imre, a sepsiszentgyörgyi ravatalozóház, a csíkszeredai Milleniumi templom tervezője). Megfigyelhetjük a mellékelt fotókon sajátos forma- és színvilágát, burkot képző otthonosságát.
Mindkét újításában olyan fizikai és kozmikus mozgástörvények jelennek meg, melyek az emberi lényt is áthatják. Ezek képezik az euritmia alapját, az ember mozgás- és hangképzési lehetőségei, valamint az emberi beszéd és ének-zene objektív szellemi törvényei, szabályosságai mellett.Az euritmiát gyógyító szándékkal dolgozta ki Steiner. Visszakapcsolódni a kozmikus, a földi-fizikai-természeti és az emberi-művészi-szellemi szabályosságokhoz, mozgástörvényekhez, ezeknek tudatosan a része lenni: megtartó erőként működik. Az euritmia arra törekszik, hogy a mozdulatban test-lélek-szellem egyaránt részt vegyen, s átélje az in+dividuumot (jelentése: oszthatatlan) – a világmindenség és ember egységét. Merít a görögség elveiből, gyógyító szent táncaiból, hang-filozófiájából. A görög elv, szép-jó-igaz, ma, mint gyógyító hármasság értelmeződik: egészség jele, ha önazonosak vagyunk az érzés-akarat-gondolat tevőleges kifejezésében (mondja a modern lélektan). Elsősorban, és lényegében, önálló színpadi művészet, mely két ágra oszlik: beszéd- és zenei euritmiára. Felkészítő elemeit alkalmazzuk a pedagógiai euritmiában is, kibővítve az életkoroknak megfelelő tartalmakkal, a főoktatás tananyagának megfelelően. Emellett sikeresen alkalmaznak gyógyeuritmiát a betegápolásban, valamint a szociál-euritmia is létezik. Az euritmia alapjában gyógyító színpadi mozgásművészet.

„A térben, életünk két erőteljes pólus között pulzál: egyik a Föld nehézségi ereje, ahol minden anyagivá, súlyossá, mérhetővé válik, másik meg az az erő, mely felegyenesedésünket lehetővé teszi- a fény, a szellem szárnyalása, mely súlytalan és láthatatlan. Gallery not found.E két erőt nekünk kell magunkban egyensúlyba hoznunk. Az egyensúly soha nem statikus, leginkább az inga mozgásával fejezhető ki. A ritmikus pulzálás jelen van szerveink működésében, a csillagok járásában, és ez, a Földön, időbeliségként nyilvánul meg. Az életnek a ritmikus egyensúlyát éljük meg egészségként. Ha két pólus közt nem sikerül ezt fenntartani, megjelennek a testi, lelki vagy szellemi betegségek.” -fogalmazza Pintye Mária.

Fotó: Vilikó Helga. Salzburg, Rudolf Steiner Ház, az első Goetheanum inspirálta.
Fotó: Vilikó Helga. Salzburg, Rudolf Steiner Ház, az első Goetheanum inspirálta.

A helyes ritmust követi évkörös ciklikusságával, napirendjével az óvodai program is. Iskolás gyerekeitek ismerték fel, hogy jó ritmusa van a légzésnek, szívverésnek, lépésnek, alvásnak-ébrenlétnek, évszakoknak, zenének, oszlopsoroknak, versnek, beszédnek.

A beszéd, az ének a hangképzőszervek mozgása: az ember szellemi tevékenységét kifejezése juttató, teremtő mozgás. A szó: hatalom, teremtőerő, kapcsolat. „Kezdetben vala az Ige. És az Ige Istennél vala.” A beszédhang, énekhang, zenei hang, maga is, rezgőmozgás, melynek megvannak a sajátosságai úgy a fizikai kritériumok szerint, mint a művészeti és szellemi minőségeket tekintve. A gége, Steiner szerint, egyik legszellemibb szervünk, legközelebb áll az emberi mivolt eredeti rendeltetéséhez. A gége organikus apró mozgásait tesszük át az egész test mozgásává az euritmiában, az emberi testet formáljuk át beszélő, éneklő hangszerré. Így az euritmia, a szellem beszéde, a lélek tánca, a test ősi nyelvén. Gondolat-érzés-akarat szoros és harmonikus egymásba kapcsolódása, látható nyelv.

Készségek, képességek, melyek interdiszciplinárisan fejlődnek az euritmia által

A pedagógiai euritmiának a lelki részvétel a célja, mely mozgással fejeződik ki. Feladata, hogy gondozza a nyelv képekben való látásának képességét, és átvezesse a gyereket az élő fogalmak megértéséig. Az anyanyelv elemei, nyelvtan, retorika is kifejezésre kerülnek.
Az emberi test felépítésében (csontváz, testarányok) megtaláljuk a zenében is fellelhető törvényeket és viszonyokat. Ezek mozgásait is láthatóvá teszi a zenei euritmia. Fontos segédeszköze a nevelésnek, művészi és szociális értéke mellett nagy pedagógiai-didaktikai értéke van. Az euritmista, együttműködve az osztálytanítóval, szorosan kapcsolódik a főoktatás anyagához. Kibontva, a továbbiakban olvashatjátok.

Beszédeuritmia

Beszédértés, beszédhangok differenciálása, magán- és mássalhangzók minőségeinek megkülönböztetése. ABC gyakorlása mozgással. Versek, mesék, balladák megismerése, átélése mozgásban. Irodalmi és esztétikai érzék fejlesztése. A rímek (páros, kereszt, ölelkező…), versritmus, a szótagok időtartamára épülő verslábak (jambus, daktilus, trocheus…), a klasszikus, időmértékes verselés, és különböző versformák (disztichon, alkaioszi, anakreóni, aszklepiádeszi szapphói, szonett…) megismerése és gyakorlása csoportos mozgással. Szófajok, mondatfajok és más nyelvtani elemek is megjelennek a gyakorlatban. Az irodalmi alkotás érzelmi-szellemi mondanivalójának mélyebb átélése, ezáltal empátia, áhítat, figyelem, kreativitás fejlesztése. Gyógyító kapcsolódás a tartalmakon keresztül az éltető lelkierőkkel, az évkörrel, az ünnepekkel.

Zenei euritmia

Alsó osztályokban a zene, mint hangulati aláfestés jelenik meg az euritmiaórákon, nagyrészt pentatónia, gyermekdal feldolgozások által. Később komolyabb zenedarabok is megjelennek. Fontos, hogy minél több hangszert megismerjenek a gyerekek, de a zongorakíséret a hagyományos. Harmadikban megjelenik a dúr és moll hangulat elkülönülése, az egyes hangok, hangmagasságok felismerése. Módszereink hasonlítanak a Kodály-módszerhez. Dallamvonal érzékelése és követése a karok és a gerinc mozgásával. Ritmus a kezekben, ütem, mérő a lábakban. 2/4- es és 3/4 -es ütem kilépése. Negyedikben a zenei ütem, ritmus, hangmagasság érzékelése tovább bővül, mélyül, 4/4-es ütem kilépése, szimultán gyakorlása a ritmussal. Hangok és hangközök felismerése is elkezdődik. A zenei frázis a formaalkotáshoz társul, és további, koncentrációs gyakorlatok alapja lesz. Zenei érzésminőségekre való ráhangolódás, esztétikai érzék finomodása, élesedése várható. A klasszikus élőzene rendező elvei terápiásan hatnak a lélekre (nyugalom, méltóság, rend, öröm, harmónia, derű…megélése).

Mozgásfejlesztés

A mozgásfejlesztés szépen vezetett, átgondolt, akarattal, érzéssel, gondolattal átjárt harmonikus, precíz mozgás és együttmozgás, járás, gesztusok, tartás alakítása a cél. Finommotoros és nagymozgásos fejlődés, a test belakása, tudatos odafigyelés a testrészekre, ezek pozíciójára. A zenei és beszédhangokhoz precíz gesztusok tartoznak, megjelenítésükhöz nagy tudatosság és pontosság szükséges. Testséma és saját test határainak érzékelése, testrészek betájolása, koordináció. Ügyesség, elevenség, pontosság, figyelmesség, testtudatosság. Öröm, fegyelmezettség, szabadság, játék, alkotás megtapasztalása a mozgás által, a test uralása által. Test és lélek kapcsolatát élhetik meg a lelki tartások gesztusainak gyakorlásával. Mindezt az életkori sajátosságok és igények figyelembevételével. Színpadi művészetként, megjelennek a dionüszikus és apollóni elemek a mozgásban. Nem a fizikai gyakorlatból indul, mint a gimnasztika, hanem a lélek-szellem belső mozdulata mozdítja a testet, és bár lehet, hogy a mozdulat nem mutat egy tökéletes formát, mégis nagyon kifejező – ez a kis ovisoknál szembetűnő.

Formarajz

Különböző, ismert vagy új formák lejárása térben. Egyenes és görbe. Szűkülés-tágulás. Centrum-periféria. Szimmetriák. Kör, spirál, hurkok, szlalomok, fonások. Lemniszkáta, harmonikus nyolcas… stb. A formák természetből vettek, és megfelelnek az életkori sajátosságoknak. Mindezek versbe, mesébe vagy zenébe ágyazva jelennek meg a foglalkozásokon, sok esetben koncentrációs gyakorlatok részeként.Gallery not found.

Geometria

– a formarajz továbbfejlődése. A gyerekek egymás közt, a térben állítanak fel és járással rajzolnak körül szabályos geometriai alakzatokat. Koncentrikus körökben mozgás. Menetirányból, centrálisból frontálisba váltó mozgás negyedik osztálytól. Magasabb osztályfokon, formákat és formaátalakításokat gyakorolnak (háromszög, négyszög, ötszög, ötös csillag, hatszög, hetes csillag, és ezek elforgatásai, Cassini-formák és más szabályos alakzatok, megadott pedagógiai formák és a szakrális geometria elemei). Ezekben a formákban közösen mozogva, mélyebb megélésük lesz a formákról, arányokról, térről. Formaérzék, térérzék fejlődik. Mindez verssel vagy zenével feldolgozva van jelen.
A térérzékelés fejlődése kiemelkedő. Élő építményt hozunk létre, testből-lélekből. Ezért rokon az architektúrával, miközben utal a krisztusi hívásra: az igazi Egyház a közösségben rejlik. Csoportmozgásban felismerni saját helyét és szerepét, saját jelenlétének jelentőségét a társakhoz és a térhez viszonyítva. A mindig változó csapatmozgásban stabil támpontot találni, és stabil támpontot nyújtani a társaknak a sajátmozgással.

Koncentráció

Számos feladat igényli azt, hogy egyidőben figyeljünk a térformára, egymásra, saját testre, számosságra és ritmusra, tartalomra vagy dallamvonalra, és mindezt gyors, koncentrált mozgássorokban valósítsuk meg, egyszerre, meghatározott idő alatt.

Szociális nevelés

A közösségben gondolkodás: alapja az euritmiának. Egymásra vagyunk utalva, mindannyiunktól függ, hogy szépen és pontosan hozzuk létre a formákat, mozdulatokat. Egymás figyelése, kivárása, segítése, a csapatmozgás összehangolása nagyon fontos fejlesztési cél. Csoportlélek érzékelése, akarat, cselekvés összehangolása, „egy-lényként” mozgás. Már előkészítő osztálytól, olyan belső képek megélésével segítjük ezt, mint például egy hatalmas virág képe, amelynek mi vagyunk a szirmai. A tartalmakon keresztül, más fontos, társasági vagy akár közlekedési szabály gyakorlására is sor kerül.

Életerők felébresztése, elevenen tartása

Ha a Waldorf pedagógiát választottuk, akkor tudatában vagyunk, (vagy kellene lennünk) annak, hogy fizikai testünket étertestünk erői éltetik. Asztráltestünk: érzőtest, érzelmi világunk energiát és formáló erőt szolgáltat, amely hat az éteri élettestünkre és fizikai formáinkra is, úgy, mint szerveink, testi felépítésünk. Az Én, a negyedik szubtilis testiség, fizikailag a hőben nyilvánul meg. Mélyen átélve, gondolattal áthatva az euritmiai mozgást, az egész test átmelegszik már a legkisebb mozdulatra. A keringés, légzés és nyirokrendszer egészséges áramlása megindul, (a testnedvek, nyirokkeringés az egészséges éteri mozgás mutatója is!) a pangások, merevségek megszűnnek, az egészséges kinyílás-becsukódás ritmusa visszatér. Mentális képességeink is elevenebbé válnak, számos új szinapszis jön létre az idegpályákon, az alkalmazkodási képességek, flexibilitás erősödik, továbbá a két agyfélteke működése is egyensúlyba kerül.
Étertestünk- vagy élettestünk helyes működését szép, jó, megfelelő ritmusokkal, áramlással tartjuk fenn, és ebben áll az EU+RITMIA elnevezés lényege is: görögül, szép, jó lüktetés, áramlás, ritmus. Minél inkább visszakapcsolódva a létezés rendjéhez, legyen az kozmikus, természeti, közösségi rend, -életerőink annál elevenebbek. Már óvodától, alapcél a helyes napi ritmus, és a természeti ritmusokkal (Nappal, Holddal, évkörrel) megélt összhang. Ehhez adja hozzá az euritmia az emberi, szellemi dimenzió legnemesebb alkotásainak: zenének és költészetnek mozgásban megélhető aspektusait. Ezek az alkotások, szabályos struktúrájukkal, belső lüktetésükkel, rendjükkel, mondanivalójukkal, szintén követnek egy, a kozmikus renddel analóg rendet, valósággal megfürdetve a lelket a szép-jó-igaz hármasságában. Áramlásuk változásaiban, ezekkel együttmozgásban, magunkra ismerünk, hogy részét képezzük mi is e szerves struktúráknak, szépségnek, rendnek, lényünk rezonál ezekre és emlékezik saját belső rendjére, jó ritmusára. Gyakorolható a flexibilitás, alkalmazkodási készség, proprioceptív érzékelés, pszichoszomatikus kapcsolatok felismerése. Helyes légzés-, beszédritmus, szívritmus alakítható a versritmus, szabályos zenei lüktetés segítségével. Mindezek együttvéve az étertestünket, életerőinket táplálják.
Ha nincs mód személyes jelenléttel euritmiázni, akkor az éteri burkot erősítő tevékenységeket ajánlunk a kisebbeknek (óvodától 3.-4. osztályig), úgy, mint gyertyafény mellett olvasott mese, szabad, átélő mozgás zenére, növénygondozás, vízben töltött idő, játék a szabad levegőn, tűz, föld közelében. Nagyobbaknak, felnőtteknek növénymegfigyelés hétről hétre, rajzzal nyomon követve, meditációs gyakorlatok. Írásom végén hozok egy ilyen gyakorlatot a belső látás-mozgás, a lelkierők felébresztésére.

Meditáció

Sok esetben nevezhetjük mozgásos meditációnak az euritmiát. Steiner szerint, az euritmia a nyugati világ autentikus jógája, mert európai gyökerekből: a görög kultúrából és a kereszténységből sarjad. Amikor a test nyugalomban van, erős belső képek mozgásával-mozgatásával vesszük igénybe és gyakoroljuk szellemi erőinket. Lassú mozgások ellenmozgásait elevenítjük fel élő belső látásunkkal, aktív mozgás alatt, vagy nyugalomban. Vagy egyszerűen csak ráfigyelünk egy gyakorlat által felidézett állapotra, változásra, képre, érzésre, bensőnkben elindult mozgásra a külső mozgás hatására. Nagymértékben fejlődhet ezáltal az analogikus gondolkodás, imagináció, intuíció, inspiráció képessége.

Megfelelő környezet a tápláló euritmiaórák megtartásához

Euritmiaterem, mely megfelelő adottságaival, hangulatával méltó otthont tud adni ennek a tantárgynak. 100-120 nm, min. 3,5 m belmagassággal, lengőpadló, parketta vagy padlószőnyeg az ízületek óvása végett. Nagy ablakok, természetes fény. Zongora vagy pianínó, függönyök, évszakasztal, kottaállványok, kotta és hangszertároló szekrény vagy polc, tárolóhely a gyerekek euritmiaruhái és cipői számára, valamint rézgolyók és rézrudak, selyemkendők számára.
Szükség van a gyerekek számára euritmiaruhára és cipőre, rézgolyókra és rudakra, selyemkendőkre. Tiszta, szép, finom organikus ingerekre, mert ezek növelik, táplálják a lelket, az éteriséget, és ez ad életerőket a fizikai testnek, asztrális testnek és stabilitást az Én fejlődése számára.
Kisebb osztályfokon elengedhetetlen az óvónő, osztálytanító jelenléte, mert ő ad éteri otthont a kisgyerekeknek, míg az euritmista: vendég a csoportban. A csoport problémakezelése, nem tud az ő feladata lenni anélkül, hogy ne menne az euritmia rovására. Fontos, hogy az órák ritmikus rendszerességgel következzenek.
Szükséges az euritmista mozgásművészetének külön gondozása, ápolása, az ebből merített töltekezés, különben elveszhet a tanításból az igazi euritmia, és ez, a szakmai minőség romlásához vezet.
A századforduló, -amikor az euritmia született, sok újdonságot hozott az európai kultúrába. Nemcsak az ipari forradalmat, hanem épp ennek ellensúlyozásaként, számos művészeti törekvést is. A századforduló szecessziós művészetének egyik lényeges mozgatója az volt, hogy az iparosodás folyamán lélektelenné tett tárgyi világ, újra lelkessé legyen, hiszen azelőtt az ember általi megmunkáltság révén, a tárgyakban benne rejlett ez az áthatottság. A Szecesszió törekvése volt, hogy újra meg tudjon jelenni az ember szellemi minősége a tárgyakon, még ha ipari termék lenne is. Stíluseszközeivel új formát, dimenziót keresett az újan lelt mélységnek, új szimbolikát, hogy a tárgyi világ újra áthatott: átlelkesített legyen. Másrészt, tudatosabbá vált a művészeti ágak összevonására irányuló szándék, az összművészet, amely még inkább megcélozta a mélységesen emberit, kihangsúlyozva ennek főbenjáró fontosságát a gépek ipari világával szemben. Erre a korszellemre simul rá részben Steiner művészeti munkássága is, az euritmia kidolgozását beleértve.
A világ, amely ma vesz körül, ha lehet, még inkább arra sarkall, hogy ellenpólusként még tudatosabban foglalkozzunk emberi mivoltunk meghatározóival: lelkiségünkkel, szellemiségünkkel, életerőinkkel ezen a fizikai síkon, mely számunkra megadatott.

Meditációs gyakorlat

A gyakorlat elolvasása után, kényelmesen helyezkedjünk el, lehetőleg zavartalan környezetben, egyedül, vagy hozzánk csatlakozókkal. Nézzünk rá egy novemberi száradó faágra, figyeljük meg alaposan, vagy idézzük fel a képét, és engedjük ezt a képet a bensőnkben hatni. Idézzük fel lelki látásunkkal mindazt a mozgást, amelyen végigmehetett ez az ág, amíg az évnek ehhez a fázisához ért.
Lássuk azt is, lélekben együtt mozdulva vele, hogy milyen mozgása következik a tél folyamán. Vajon hogyan vonulnak ki belőle a nedvek. Engedjük magunknak átélni érzésként is. Akár testben, testrésszel is belső mozgást. Majd, folyamatként, idézzük fel magunkban a mozgást, amint a rügyek csúcsosodni kezdenek rajta, és
színt váltva, lassan, virágokat, leveleket bontanak ki önmagukból. Hogyan kezdenek újra keringeni benne a nedvek. Dús zöldjéből hogyan hoz termést, hogyan engedi el terméseit.
Hogyan válik színessé, engedi el száradó leveleit. Hogyan szárad el, hal el újból. Figyeljünk minden részletre, minél alaposabb felidézésre.
Ezután két mozgássort fogunk figyelni belső látásunkkal, párhuzamosan, erősen koncentrálva, hogy ki ne maradjon egyetlen felidézett, fontos mozzanat sem: egyik az ág novemberi, rozsdás, elhaló képe. Másik az áprilisi képe az ágnak, pattanó rügyeivel. Magunk előtt látjuk folyamatosan mindkét kép mozgását az évkörön, így kísérjük két-három évkörön keresztül.
A gyakorlat végén, figyeljetek magatokra, tudatosítsátok megéléseiteket, az észlelt változásokat energetikai szinten, közérzeteteket, vagy bármit, amit észleltetek magatokon. Érdemes naponta végezni, főként ebben az időszakban.
Egészségetekre szolgáljon!

Vilikó Helga, euritmista
2021. november 23.
Fotók, rajzok saját archívumból, kivéve az első Goetheanum fotója-Wikipédia, Euritmiázó gyerekek -Pinterest, Őszi leveles ág- Pinterest.

A bukaresti rádióban: Etherium Eurythmy együttes Magvak és szárnyak című előadásáról beszélget Benedek Csilla Bodurián Ágotával, a Székelyföldi Filharmónia művészeti titkárával és Vilikó Helga, sepsiszentgyörgyi euritmistával.

Euritmia Sepsiszentgyörgyön: Megmutatni a láthatatlant