A hetedik KézSzívFej Iskola alkalmával áprilisban Bodor Vilma, az 5. Waldorf osztály osztálytanítója írt nekünk a 11-12 éves korosztály jellegzetességeiről. A húsvéti ünnepkörhöz csatlakozva a gyerekek munkáját osszuk meg veletek, amit meglepetésként készítettek osztálytanítójuknak. Fogadjátok szeretettel osztályközösségük bemutatását.

A Húsvét az égre van írva

A Húsvét kezdet. Kezdete annak a rendkívüli 40 napnak, mely majd a Mennybemenetel és Pünkösd ünnepéhez vezet el minket. Ünnep, mely a Kozmoszhoz igazodik, nincs meghatározott időpontja. Az egész évbe íródik bele, és mozog a naptárban március közepe és április közepe között – Alászállás, és Felemelkedés.
Akkor van Húsvét, amikor a négy nagy ritmus- melyek életünk érdekében működnek – együtt “üléseznek”.
A Nap megjárja útját az elmúlt tavaszi nap-éj egyenlőségből egy teljes év alatt a következőbe.
Majd a havi holdciklus is kiállja a próbát a Teliholdban, és Újhold lesz.
Azután még egy Nagy hét, egy heti ritmus kell.
És végül egy pillanat, egy nappal, melyet meg kell előzzön egy éjfél. S ekkor a feltámadást valóban lehet ünnepelni. (https://noralap.eoldal.hu/)

Az ötödikesek fohásza magyar, román és angol nyelven:
( mi még a kis fohászt mondjuk angolból, a többi osztályban viszont a mellékeltet)

A világba nézek én,
melyben ragyog a napfény.
Hol csillagok szikráznak,
hol nyugodnak a kövek,
hol élve nő a növény
és érezve él az állat.
Hol lelkében az ember
a szellemnek otthont ad.
A lelkembe nézek én,
mely a bensőmben él.
Isten szelleme szövi át
a Nap és a Lélek fényét.
A távlatokban odakint,
s a mélységekben idebent.
Ó, Istenem, hozzád fordulok
Kérlek, add, hogy erő és áldás
munkához és tanuláshoz
bensőmben növekedjék.

Eu privesc în lumea
În care soarele luminează
În care stelele scânteiază
În care pietrele dăinuiesc,
Plantele cresc trăind,
Animalele trăiesc simţind
În care omul însufleţit
Oferă lăcaş pentru spirit
Eu privesc în sufletul
Care trăieşte în lăuntrul meu
Spiritul lui Dumnezeu, Ei ţese
în lumina Soarelui şi a sufletului
În spaţiul lumilor, în afara,
În adânc de suflet, înăuntru,
Spre tine, o Spirit divin,
Vreau să mă-ndrept in rugă,
Cu forţă şi binecuvântare
Pentru învăţare şi muncă
Să crească în lăuntrul meu.

I look into the world
In which the sun is shining,
In which the stars are sparkling,
In which the stones repose;
The living plants are growing,
The feeling beasts are living,
And human beings, ensouled,
Give dwelling to the spirit.
I look into the soul,
That lives within my being.
God’s spirit lives and weaves
In sunlight and in soul-light,
In heights of world without,
In depths of soul within.
To Thee, O Spirit of God,
I wish to turn, to ask
That blessing and that strength
For learning and for work
In me may live and grow.

Bővebben a román epocha időszakot tudom bemutatni. Sajnos az idén a második félév túl rövidnek bizonyult az együtt felfedezés, gyakorlás elmélyítésére. Bízok benne, hogy eljön egy hiánypotló időszakunk is ?
A román epocha a fohász közös elmondásával kezdődik (mellékeltem), majd a bizonyítványversek következnek (ezek magyar nyelven hangzanak el).
Ritmikus résszel folytatjuk, amely szókincsfejlesztő, folytonos beszéd- gyakorló, helyes artikulációt biztosító és általa ráhangolódhatunk a tevékenységre.
A ritmikus részbe kis énekeket is szövünk. A II. félévi ritmikus rész tartalmai, amelyekre eddig időnk volt (kis bepillantás …)

  • Jocul Șarpele: (szóalkotás, az utolsó szótag lesz a következő szó kezdő szótagja) pl.: mare- remorcă-cămilă-lăcaș-cașcaval-….etc.
  • Numără mai departe: (számokat sorolunk fel, mindig előtte a kis két soros bevezetővel) ”Dacă știi a număra/ Locul meu îl vei lua….”
  • Zilele săptămânii: (soroljuk a napokat, egyre gyorsuló tempóval)
  • Lunile anului
  • Ionel spune……ex. bate din palme de trei ori, ridică brațul drept …….etc.
  • Megtanultunk egy tavaszi éneket: Înfloresc grădinile …. amit tapssal, mozgással kísérünk.

Infloresc gradinile
Ceru-i ca oglinda
Prin livezi albinele
Si-au pornit colinda
Canta ciocarliile
Imn de veselie
Fluturii cu miile
Joaca pe campie
Joaca fete si baieti
Hora-n batatura
Ah, de ce n-am zece vieti
Sa te cant, natura?
Ah, de ce n-am zece vieti
Sa te cant, natura?

V – dik osztály (11- 12 éves kor)

Fejlődési jellegzetességek

A gyermek ebben az életkorban (11-12 év) koránál fogva, mozgásában bizonyos könnyedségre és kecsességre tesz szert. A koordinált, kiegyensúlyozott és harmonikus mozgás kulcsfontosságú ebben a fejlődési fázisban. Lelki fejlődésükre jellemző, hogy tovább erősödik az Én és a Világ megkülönböztetése, növekedni kezd az egyéni “akarati” tényező, megerősödik az ‘Én’-tudat, szociális szinten pedig erőteljes csoportdinamika érvényesül az osztályon belül, noha saját egojuk még meglehetősen kialakulatlan.
Értelmi fejlődésüket az jellemzi, hogy jobban felfogják már a kérdések, jelenségek reális, racionális vonatkozásait. A képi elem a gondolkodás folyamatában továbbra is fontos szerepet játszik a gyermekek tudatában, de kezdetét veszi az a folyamat, amikor a fogalmak alkotása és megértése már nem annyira egyénített képek és gondolatképek alkotásán alapul, hanem azon, hogy képesek tiszta, tényszerű, érzésektől mentes fogalmakat felfogni.
Azáltal, hogy növekszik az emlékezőtehetségük, kialakul időérzékük is. A memória teszi lehetővé, hogy visszatekintsenek a múltba, és megtervezzék a jövőt, s ha ezt az érzések elmélyülése is kíséri, akkor mindez a tudatosság és a felelősségérzet megerősödését eredményezi.
Intellektuális és morális értelemben a gyermek megérett új kihívásokra. Számolásban és írás-olvasásban az alapokat letették már tíz – tizenegy éves korukig. Ebben az életkorban ragadható meg talán az egyéni felelősség érzetének kialakítása, a “jó és rossz” megkülönböztetésének racionális képessége.
Ez az év jelzi a gyermekkor és a pubertás közötti fordulópontot. Olyan szintet képesek elérni, amiről nem is álmodtak volna. Teljesen azonosulnak munkáikkal, időt töltenek azzal, hogy kidíszítsék, tökéletesítsék. Ezek a folyamatok a lányoknál erőteljesebbek. Ötödikben gyakran büszkék munkájukra.
Az év vége felé érzékelhető a tanulók növekvő intellektuális képessége. Egy újabb leválás van kialakulóban, ami magával vonja a kritikai szellem növekedését is. A harmónia elvész, hogy majd újra megtalálhassák a felső tagozat vége felé.

Célok és célkitűzések

Ennek az évnek az a feladata, hogy átmenetet teremtsünk a mítoszból a történelembe, miközben megvizsgáljuk ennek kihatását az egyénre. A gyerekeknek tudatosabbá kell tenni az élet és a környezet kölcsönös egymásra hatását, amire a botanika tanulmányozása a legalkalmasabb. Különös hangsúllyal jelenik meg az eredeti olimpiai eszmény, melyben a csoportkülönbségek egy nagyobb egésznek rendelődnek alá, és amelyben a szépség legalább olyan fontos értéknek számít, mint a gyorsaság és a távolság. A gyermekek memóriáját például idegen szavak tanulásával kell fejleszteni, vagy földrajzi területek vizuális felidézésével, térkép segítségével.
A Waldorf-pedagógiában nem különül el egymástól a tanítási és nevelési cél. A nevelés-tanítás kérdésköre: hogyan segíti a tantárgy tanítása az emberré válást?
Az ötödik osztály osztályfőnökeként román és angol nyelvet tanítok. Fő szempontnak tartom, hogy az idegen nyelv oktatásának célja az, hogy a diákok pozitívan forduljanak a más kultúrájú és nyelvű népekhez, valamint hogy segítse az emberi megértést, hogy empátiát alakítson ki mások szemlélete és világlátása iránt. Ennek megfelelően az idegen nyelv oktatásának célja összetett. Egyrészről praktikus, hasznos célként törekszik arra, hogy a tanuló hallás és olvasás útján egy másik nyelvet megértsen, és hogy folyékonyan fejezze ki magát az adott idegen nyelven szóban és írásban egyaránt. Továbbá célja bemutatni a diákoknak az adott nyelven beszélő népek karakterét, szokásait, kultúráját, földrajzát, történelmét. Az idegen nyelv tanításának harmadik, pedagógiai célkitűzése, hogy segítse a gyermek általános fejlődését a tantárgy saját eszközeivel, és hogy betekintést nyújtson a világ árnyalt szemlélési módjaiba, ezzel tágítva perspektíváját.
Az idegen nyelvek tanításánál az anyanyelv “megtanulásának” mintáját tűzi maga elé a Waldorf-pedagógia. A nyelv természetével folytatott munka azt eredményezi, hogy a gyermek teljes lényével belemerül a nyelvbe.
Az órák többnyire teljesen az idegen nyelven folynak. A verset előtérbe helyezzük a prózával szemben. A gyermekek megismerkednek egy sor tevékenységgel, párbeszéddel (üdvözlés, mindennapi helyzetekben használt kérdések és válaszok), versekkel, mondókákkal, kiszámolós játékokkal, dalokkal, játékokkal, melyek a nyelv világába repítik őket anélkül, hogy fordításra vagy magyarázatra lenne szükség.
Az olvasmány általában az 5. osztályban jelenik meg, amikorra a gyerekek ismerik a betűket és ismerős mondatokat képesek olvasni. Az olvasmány lesz a szókincs növelésének középpontjában.
Mivel az osztályban a történelmet is együtt fedeztük fel, elmondhatom, hogy a mitológián keresztül közelítettük meg. Először az ókori Indiát, Perzsiát, Mezopotámiát, Egyiptomot, majd Görögországot tanulmányoztuk. A Charles Kovács olvasókönyv nagyon jó alapot adott ehhez, figyelmesen hallgatták a történeteket, rácsodálkoztak az érdekességekre, a még-nem-hallottam-dolgokra. Megismertük a hangtálat, a lírát, a gongot, sógyurmából amuletteket készítettünk. Karc-technikával is megismerkedtünk, és gyönyörű alkotások születtek a fekete alapon. Önálló szövegalkotásokkal időutazásban volt részünk: a diákok a halhatatlanok seregének katonái, illetve spártai és athéni gyerekek voltak, minden történelemórán készültünk a közelgő görög olimpiára, megtanulva az esküt, megvarrva saját ruhájukat, kitartást gyakorolva, amikor elmondtuk az Odüsszeiát.

ESKÜ

Legfőbb Isten,
Hallgasd meg fogadalmunk,
Itt, hol e lobogó láng,
Hódolatunk tüze ég.
Híven gyakoroltunk,
Várva az ünnepi napra.
Ígérjük, Szent példát mutatunk arra,
Hogy igazán szép, ami jó,
És igazán jó, ami szép.

Bemutatkozás

Bodor Vilmának hívnak, román-angol szakos tanárként tevékenykedem a “Nicolae Colan” Általános Iskolában 14 éve, 3 éve a Waldorf osztályokban. Az előző tanévben a vezetőtanács felkért arra, hogy az induló ötödik osztály osztálytanítója legyek, amit szívesen vállaltam. Szerencsém volt a kis közösségben már egy évet eltölteni a heti két angol óránk révén. Megismertem őket és úgy ők, mint én vártuk a csodás ötödik osztályt, amit igazán próbálunk eredményesen, jókedvvel megélni mindennap.
A munkám során úgy érzem, hogy a legfontosabb a nyitottság és a szeretet, mert minden gyermek, osztály, helyzet más. Megéri rászánni az időt a megismerésre. ? Ugyanakkor elengedhetetlennek tartom a gyermekközpontúságot és a következetességet, megteremteni azokat a feltételeket, amelyek minden gyermek egészséges fejlődéséhez szükségesek, képessé tenni minden tanulót arra, hogy felismerje saját életfeladatát.

“Mindenfajta nevelés önnevelés. Mi, mint nevelők, csak a saját magát nevelő gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezőbb környezetet kell tehát megteremtenünk ahhoz, hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belső sorsát követve nevelődnie kell.”
(Rudolf Steiner)

Kreatív foglalkozásaink:
Ha alkotsz, akkor nem leszel átlagos. Nem számít, hogy mit, műtárgyat vagy egy pár zoknit. Csak újat alkotni, ennyi az egész, és az te vagy a nagyvilágban!
A kézimunka segítségével azt az érzést kell felkeltenünk a gyermekekben, hogy a szépség és a hasznosság összetartozik. Az idei évben ezt próbáltam elérni az V. osztályban.
Ötödik osztályban a végtagok válnak hangsúlyossá. Újra visszatér a kötés. A térbeli kötést tanuljuk meg. A térbeliség először az ötödik osztályban jelenik meg ilyen módon, a későbbi évek tananyaga is épít erre a momentumra.
Kézimunkából a kesztyű kötése a tananyag. A varrással is foglakozunk.
Az öltések képességének megszilárdítása, a görög ruha készítésekor gépöltés, textilfestés zajlik.
Agyagozás és fafaragás: Egyszerűbb formák, gömbből vagy tojás formából kiindulva, növénytanhoz ill. más idei tananyaghoz kapcsolódóan.
A fafaragást a különböző fák és faanyagok tanulmányozásával, vizsgálatával kezdtük. Majd a faragókés használatára tértünk rá. Száraz faágak faragása, majd puha fából készült egyszerű használati tárgyak faragása (fa lapát).
A képek, videók magukért beszélnek, megmutatják számos tevékenységünket, amit nagyon nagy lelkesedéssel, odaadással végeztek a gyerekek velem együtt. ? Minden ötletemre pozitív hozzáállással és kitartással reagáltak.

Történelem Epochazáró I. félév

A farsangi iskolai ünnepségre készült előadás

Húsvéti videó

Gallery not found.